Услуге

Обуке из области друмског саобраћаја

Услужно вођење евиденције радног времена члана посаде возила у друмском превозу

Тренинг центар Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду

У оквиру обука/тренинга Тренинг центар ВТШНС спроводи следеће програме професионалног оспособљавања:

 1. Обука за стручно усавршавање лица које организује и одговорно је за послове превоза (EC/1071/2009)
 2. Обука за стручно усавршавање возача у друмском превозу путника и терета (EC/2003/59)
 3. Прописи о времену вожње и одмора возача и возила и употреба дигиталног и аналогног тахографа (АЕТР споразум, Закон о радном времену члана посаде возила у друмском саобраћају и тахографима)
 4. Оспособљавање возача,манипуланата и саветника за безбедност у транспорту опасног терета (ADR 2019)
 5. Безбедан утовар и обезбеђење терета (IMO/ILO/UN ECE (2001), EN 12195-1 (Dec 2003), Rev prEN 12195-1 (Jan 2009))
 6. Безбедна и еко вожња за возаче комерцијалних возила - у складу са важећим стандардима струке
 7. Безбедна и еко вожња за возаче путничких возила

Обука је намењена првенствено кадровима из комерцијалног сектора, али и заинтересованим представницима менаџмента, јер доноси изузетне ефекте, обзиром на знање кандидата и изражену спремност за сарадњу и побољшање возачких перформанси.

Предлажемо организацију састанка, ради детаљније презентације обука/услуга и конкретнијих договора, у складу са Вашом делатности и исказаним потребама.

Обуке из области машинства
 1. AutoCAD 2D
 2. AutoCAD 3D
 3. Autodesk Inventor / 3D моделовање
 4. Autodesk Inventor / израда техничке документације
 5. 3D штампа (FDM метода)
Курсеви из области електротехнике и рачунарства
 1. Wordpress - Брза и лака израда веб сајта
 2. Основи програмирања у програмском језику C#

Семинари за наставнике из области електротехнике и рачунарства

Преглед и испитивање прописане опреме за рад
 1. дизалица и уређаја носивости од 0,5 тона и више, као и привремено постављена конзолна дизалица и витло носивости од 0,3 тона и више, на механизовани погон
 2. регална дизалица на механизовани погон
 3. подизна платформа на механизовани погон
 4. висећа скела, фасадни, теретни и путнички
 5. самоходно возило, на механизобани погон, које се користи за унутрашњи транспорт – вучу, потискивање, дизање, спуштање и преношење терета
 6. преса, маказе, нож и ваљак, на механизовани погон
 7. опрема за прераду и обраду дрвета, пластичних и сличних материјала, на механизовани погон
 8. опрема, односно постројења за производњу, пуњење, мерење и контролу, са цевоводима за напајање, развођење и транспорт експлозивних, отровних и загушљивих флуида – гасова или течности, осим природног гаса (земни гас), у објектима који се користе као радни и помоћни простор
Област ванредних ситуација и цивилне заштите
 • 1. Израда Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа јединица локалне самоуправе привредних друштава и других правних лица, предузетника и других организација
 • 2. Израда Планова заштите и спасавања јединица локалне самоуправе:
 • 2.1. План приправности-спремности за деловање у ВрСи
 • 2.2. План мобилизације-активирања снага ЗиС у случају непосредне опасности или настанка ВрСи
 • 2.3. План ЗиС по врстама опасности (у складу са проценом угрожености);
 • 2.4. План мера и задатака ЦЗ;
 • 2.5. План Ос, РУп, Об и Уз;
 • 2.6. План употребе снага и средстава ЗиС;
 • 2.7. План ублажавања и отклањања последица ЕН и ДН;
 • 2.8. План информисања јавности.
 • 3. Израда Планова заштите и спасавања привредних друштава и других правних лица, предузетника и других организација
 • 3.1. План приправности-спремности за деловање у ВрСи
 • 3.2. План мобилизације-активирања сопствених снага и средстава
 • 3.3. План Ос, РУп, Об и Уз
 • 3.4. План мера и задатака ЦЗ: узбуњивање, евакуација, склањање, збрињавање угрожених, прва помоћ, заштиту од пожара, и друге мере и задатке у складу са сопственом проценом.
 • 4. Израда Плана заштите и спасавања по врстама опасности
 • 4.1. План ЗиС од поплава и рушења хидроакумулационих брана
 • 4.2. План ЗиС у случају померања тла (земљотреса и клизишта)
 • 4.3. План ЗиС од шумских пожара
 • 4.4. План ЗиС од осталих природних опасности (олује, атмосферска пражњења, град, суше, одроњавање или клизање земљишта, снежне наносе и лавине, екстремне температуре ваздуха.)
 • 4.5. План ЗиС од техничко-технолошких удеса
 • 4.6. План ЗиС од нуклеарних и радиолошких несрећа
 • 4.7. План ЗиС од епидемија, епизоотија и биљних болести
 • 5. Израда Плана мера и задатака цивилне заштите
 • 5.1. План евакуације
 • 5.2. План склањања и урбанистичке мере заштите
 • 5.3. План збрињавања угрожених и настрадалих
 • 5.4. План ЗиС на неприступачним теренима
 • 5.5. План заштите од неексплодираних убојних средстава (НУС-а)
 • 5.6. План прве и медицинске помоћи
 • 5.7. План асанације терена
 • 5.8. План очувања добара битних за опстанак
 • 5.9. План хитног успостављања неопходних служби од јавног интереса
 • 6. Израда Планa осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
 • 7. Израда Планa употребе снага и средстава ЗиС
 • 8. Израда Планa ублажавања и отклањања последица од ел.непогода и других несрећа
 • 9. Израда Плана заштите од удеса
 • 10. Припремна настава за одговорна лица – заинтересована лица за полагање стручног испита за добијање лиценце за Процену ризика у Сектору за ванредне ситуације
 • 11. Одржавање семинара из области ванредних ситуација и стручно оспособљавање лица која се баве организацијом, планирањем и спровођењем превентивних и оперативних мера заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине
 • 12. Издавачка делатност у области ванредних ситуација и цивилне заштите (уџбеници, књиге, скрипте, брошуре, флајери, постери...)
 • 13. Едукација стручних служби јединица локалне самоуправе у спровођењу мера заштите и спасавања
 • 14. Едукација стручних служби привредних друштава и других правних лица у спровођењу мера заштите и спасавања
 • 15. Едукација грађана за личну, узајамну и колективну заштиту
 • 16. Едукација припадника јединица цивилне заштите опште намене
 • 17. Едукација повереника и заменика повереника ЦЗ
 • Преглед и испитивање услова радне околине
  1. микроклима (температура, брзина струјања и релативна влажност ваздуха)
  2. хемијске штетности (гасови, паре, димови и прашине)
  3. физичке штетности (бука, вибрације и штетна зрачења – осим јонизујућег зрачења)
  4. квалитета осветљења
  Стручно оспособљавање запослених за послове
  1. безбедности и здравља на раду, за потребе трећег лица
  2. одговорног лица за вршење прегледа и испитивања опреме за рад за трећа лица
  3. одговорног лица за испитивање услова радне околине, за треће лице
  4. руковаоца дизалица, виљушкара, машинских столара и руковаоца грађевинских машина
  5. и остале обуке и оспособљавања
  Заштита од пожара
  1. Израда студија организације заштите од пожара
  2. Израда анализа постојећег стања заштите од пожара
  3. Израда програма за санирање и унапређење заштите од пожара
  4. Испитивање физичко-хемијских особина чврстих, течних и гасовитих запаљивих материја, као и погодности коришћења ових материја у објектима угроженим од пожара
  5. Израда елабората и пројеката заштите од пожара
  6. Спољно техничка контрола пројектне документације
  7. Оспособљавање радника за безбедан рад из области заштите од пожара за потребе трећих лица
  8. Преглед и испитивање стационарних инсталација за гашење, хлађење и заштиту резервоара горива
  9. Преглед и испитивање ватрогасних лестава
  10. Преглед и испитивање ватрогасних арматура и црева
  11. Стручно оспособљавање лица која рукују опасним материјама и возача моторних возила којима се превозе све класе опасних материја, осим за класу 1 и 7 - ADR прописи
  Израда Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини

  Акт о процени ризика је основни и уједно најважнији документ из области безбедности и здравља на раду од када је у скупштинској процедури, 25.11.2005. године, усвојен Закон о безбедности и здрављу на раду. Усвајањем Закона о безбедности и здрављу регулисан је веома значајан сегмент рада – безбедност и здравље на раду код сваког послодавца. Закон о безбедности и здрављу на раду , својим чланом 13. предвидео је обавезу свих послодаваца, без обзира на делатност, број радних места или број запослених код њега, да „у писменој форми“ донесу Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини и утврде начин и мере за спречавање, отклањање и/или смањење ризика.

  Акт о процени ризика представља процедуру за управљање ризицима у неком привредном друштву. Свака промена у процесима рада или промена радног простора условљава мењање ризика на радним местима, па Акт о процени ризика подлеже делимичним или потпуним изменема.

  Имамо тим стручњака који ће висококвалитетно извршити процену ризика за сва радна места у радној околини у складу са важећом законском регулативом из области безбедности и здравља на раду.

  Консултантске активности у оквиру припрема за сертификацију система према захтевима стандарда
  1. Имплементација ISO 9001:2008 стандарда
  2. Имплементација ISO 14001:2004 стандарда
  3. Имплементација OHSAS 18001:2007 стандарда
  4. Имплементација Food safety Management система: HACCP, IFS, ISO 22000:2005
  5. Израда документације (пословника, поступака, упутстава)
  6. Организовање обука за интерне провериваче система менаџмента
  Испитивање електроизолационе опреме
  1. заштитне електроизолационе простирке
  2. заштитне електроизолационе обуће
  3. заштитне електроизолационе рукавице, укључујући класу 3
  4. изолационих манипулативних мотки и мотки за уземљење
  5. изолационих клупица
  6. изолационих клешта
  Израда Плана управљања отпадом
  У складу са одредбама Закона о управљању отпадом
  Послови - Штампарија
  1. Папир
   • Штампање књига - меки повез
   • Припрема за штампу
   • Меморандуми
   • Визит карте
   • Захвалнице
   • Сертификати
   • Постери плакати ( ш 100 х д (по потреби))
   • Ролап банери
   • Блокови ( меки повез и спирала )
  2. Штампа на текстилу
   • Мајице
   • Комбинезони
   • Дресови
   • Шортсеви
   • Кецеље
   • Платнене кесе
  3. Рекламни материјал
   • Привесци
   • Календари
   • Хемијске оловке
   • Упаљачи
   • Роковници